Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy & Cookie Policy clipa bvba

Deze ‘’Privacy Verklaring’’ regelt hoe bvba clipa (hierna “Lunsjes”) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten.

Wij nodigen u uit om deze Privacy Verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Lunsjes op dit gebied kent en daarnaast op de hoogte bent van uw eigen rechten ten opzichte van Lunsjes met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website (http://www.lunsjes.be , hierna de “Website”), onze diensten (zoals de klantendienst, de kantenkaart) gaan wij ervan uit dat u met deze Privacy Verklaring akkoord gaat. Indien niet, bent u niet langer gerechtigd de Website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten.

De Privacy Verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de Website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Lunsjes de wettelijke voorschriften na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Lunsjes, met maatschappelijke zetel te kipdorpvest 50 bus 51 – 2000 antwerpen en ingeschreven in het K.B.O. onder 0558.848.177.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van de Website van Lunsjes.
 • Categorie 2: Uw contactgegevens, zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres en optioneel uw geslacht en andere persoonsgegevens of kenmerken bij het aanmaken van een account op onze Website.
 • Categorie 3: De gegevens over uw (eerdere) bestellingen indien u een bestelling plaatst op de Website.
 • Categorie 4: Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zonder een account aan te maken.
 • Categorie 5: Uw adresgegevens en wanneer u een bestelling plaatst op onze Website.
 • Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden

Lunsjes zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: Uw IP-adres gebruiken wij enkel met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze Website waarbij uw IP-adres kan worden opgenomen in anonieme statistieken. De rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van Lunsjes om de Website voortdurend te kunnen verbeteren.
 • Categorie 2 & 3: Uw voornaam, achternaam, e-mailadres, optioneel uw geslacht en gegevens over (eerdere) bestellingen gebruiken wij met het oog op het beheer van uw account op onze Website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 4: Uw e-mailadres gebruiken wij voor het toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Categorie 5: Uw adresgegevens gebruiken wij om de bestelling en levering van de door u bestelde producten mogelijk te maken, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u werd gevraagd.
 • Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt door de klantenservice om u inlichtingen te kunnen verschaffen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. Deze gegevens vragen wij ook wanneer u een klantenkaart opvraagt, om uw aankopen bij te houden, kortingen te kunnen geven en promoties door te sturen.

 

3.2. Direct marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, zoals het toezenden van promoties en informatie via e-mail.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Lunsjes uw gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Lunsjes, haar dochtervennootschappen en haar diensten.

Daarnaast kan Lunsjes uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op indirect marketing. Dit echter enkel indien u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen met Lunsjes info@lunsjes.be , daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart.

3.3. Doorgifte aan derden

Lunsjes zal, met het oog op het uitvoeren van de door u gevraagde dienst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Zo zullen wij om uw bestelling mogelijk te maken uw gegevens doorgeven aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Wanneer u onze Facebookpagina liked dan zal ook Facebook toegang tot deze gegevens krijgen en deze verder verwerken.

 

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Lunsjes uw persoonsgegevens moet onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving.

Lunsjes zal in alle redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard en verwerkt dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • Categorie 1: Uw IP-adres bij gebruik van de Website van Lunsjes wordt gebruikt voor de maximale duur van 1 maand.
 • Categorie 2 & 3: Uw account- of klantenkaartgegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, optioneel uw geslacht en gegevens over uw (eerdere) bestellingen worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 3 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
 • Categorie 4: Uw e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 3 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
 • Categorie 5: Uw adresgegevens wanneer u een bestelling plaatst op onze Website worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie. Na afloop van de contractuele relatie 3 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.
 • Categorie 6: Uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u inlichtingen vraagt bij onze klantenservice worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie.  Na afloop van de contractuele relatie 3 jaren tenzij u uw recht om vergeten te worden uitoefent.

 

Artikel 5 – Uw rechten

Onder de huidige wetgeving beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze uitoefenen door Lunsjes te contacteren, per mail naar info@lunsjes.be met daarbij gevoegd een kopie van uw identiteitskaart (daarbij is het enkel voldoende de voorkant van deze kaart door te sturen).Deze kopie wordt enkel gebruikt om u te kunnen identificeren en uw verzoek te authentificeren. Daarna worden deze gegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.

5.1. Recht van toegang en inzage
U kunt Lunsjes elk moment vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft te allen tijde het recht Lunsjes te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

5.3. Recht van verzet
U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U heeft het recht om Lunsjes te vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de rechtsgrond van de verwerking uw voorafgaande toestemming is, heeft u het recht om deze in te trekken.

5.6. Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult evenmin door ons aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7. Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om vergeten te worden en uw gegevens volledig te laten deleten uit onze bestanden voor zover dit geen contractuele bepaling of verplichting van onzentwege of van uwentwege naar ons dwarsboomt. Wel zullen wij uw belangrijkste gegevens bijhouden voor redenen om te kunnen aantonen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd. Deze lijst zal enkel 5 jaren worden bijgehouden. Daarna heeft u niet langer het recht ons te vragen te bewijzen dat wij uw verzoek hebben ingewilligd.

5.8 Recht om klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

 

6.2. In geen geval kan Lunsjes dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming heeft bekomen van de mensen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen en dat u Lunsjes dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Lunsjes wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

 

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

 

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Lunsjes u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

 

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011.

8.2. Soorten cookies?

 

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de Website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel instellen op de homepage.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, dan zal, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal het die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Lunsjes maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Lunsjes te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Lunsjes zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies (zoals Hotjar, Google Analytics): Om haar communicaties te ondersteunen heeft Lunsjes haar inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maakt Lunsjes gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Lunsjes gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Lunsjes controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

 

8.3. Hoe en waarom gebruiken wij deze cookies?

We gebruiken de over u verzamelde gegevens op de volgende manier:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website wordt weergegeven op de meeste efficiënte manier voor u en uw computer.
 • Om de informatie, producten en diensten die u hebt aangevraagd of waarvan we denken dat deze relevant kunnen zijn voor u, aan u te bezorgen, in het geval u uw toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden.
 • Om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om, indien u daarvoor heeft gekozen, het voor u mogelijk te maken deel te nemen aan de interactieve eigenschappen van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen aangaande onze diensten.
 • Om succesvolle evenementen en tentoonstellingen te organiseren.
 • Om verzamelde statistieken te bezorgen aan betrouwbare derden aangaande onze klanten, soorten browsers, besturingssystemen, het Internet, domeinnamen, profielinformatie en demografische gegevens, webverkeerpatronen en andere gerelateerde site informatie. Deze statistieken bevatten geen identificeerbare persoonlijke informatie.
 • Om informatie voor soortgelijke doeleinden aan de servicedesk van onze agentschappen te verstrekken.
 • Als u een bestaande klant bent, zullen wij u enkel contacteren met behulp van elektronische middelen (e-mail of sms) betreffende producten en diensten die relevant kunnen zijn voor u.
 • Als u een nieuwe bezoeker bent, en als we de toestemming hebben gegeven aan derden om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) u contacteren via elektronische weg als u daarmee hebt ingestemd.

8.4.Uw toestemming met deze cookies:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden mits goedkeuring van deze policy. U kunt te allen tijde de cookie-instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze Website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

8.4. Hoe schakelt u deze cookies in en/of uit?

In- en uitschakelen van cookies in uw browser: Veel Internet browsers bieden de mogelijkheid om u te waarschuwen voordat een cookie wordt opgeslagen, of om alle cookies te blokkeren.

 

Houd er rekening mee dat als u onze cookies verwijdert of toekomstige cookies blokkeert, u mogelijks niet langer toegang hetbt tot bepaalde onderdelen of functies van onze Website. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u moeilijkheden zou kunnen ondervinden bij het aanmelden. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar www.AboutCookies.org.

 

Voor alle overige browsers: Zoek naar de “help” functie of contacteer de webontwikkelaar van de browser

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons per e-mail naar info@lunsjes.be .

Meer informatie over cookies vindt u tevens op:http: //www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Verklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Verklaring.